National museum Kikinda - Central event

Trg Srpskih Dobrovoljaca, Кikinda
September 30th, 2017 - September 30th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
The central celebration of the European Heritage Day in Serbia in 2017, under the patronage of the Ministry of Culture and Information, will be held in Kikinda, organized by the National Museum Kikinda. THE PROGRAM: 10.00 - 20.00 National Museum Kikinda Permanent setting and workshops Exhibition of rocks and mineral ore "Rolling stone" Exhibition of paintigs by Dr. Milorad Stepanov "Inspiration with Nature" Exhibition of drawings of preschoolers "Kikinda Owl" Kikinda Mammoth - KIKA Skeletal remains of the Kikinda mammoth were found in September 1996 in the clay mines of the tile factory "Toza Marković". Mamut, named Kika, belonged to the species Mammuthus trogontherii, which lived in this region half a million years ago. The original mammoth remains are stored at the National Museum in Kikinda. 10.00 - 17.00 City Square "What's an Owl" - an educational workshop "Pavle Kenđelac - Theological and Naturalist" exhibition in the open "Pincika" - outdoor exhibition in one of the most beautiful streets in the world The city square in Kikinda is the largest wintering place for utensils (small owls) in the world. Every winter on the city square is about 500 owls, while in 2009 an incredible world record was dropped when in Kikinda 743 owls were seen. The highest number of owls on one tree was in 2011 - 145 owls! Due to this phenomenon, Kikinda hosts numerous ornithologists from all over the world in every winter. 10.00 - 17.00 SUVAČA Visit of a unique mill on a dry drive in Serbia By the mid-19th century, dry mills - Suvače were typical of the Pannonian plain. Today, Kikinda has the only preserved mill of this kind in Serbia. In this mill, which was built in 1899, the grinding of cereals was performed with the help of a horse as a driving force. Since 1990 Suvača has the status of immovable cultural property of outstanding significance. 10.00 - 16.00 TERRA A tour of the Terra studio in a former brick factory TERRA is a unique sculptural colony in the world where monumental terracotta sculptures are created for the open space. The TERRA Symposium has been held since 1982 on the premises of the former Factory II "Toza Marković" factory. 10.00 - 16.00 MOKRIN - Pasture of the great bustard Visiting the pastures with great bustard with special guidance To the west of Mokrin there are the "Pasture of the great bustard " nature reserve classified as the first category of protection. Big bustard is Europe's largest and haviest flying bird. It is located on the Red List of endangered species threatened with extinction and is protected by law as a natural rarity. The area around Mokrin is the only habitat for this bird in Serbia and one of the rare habitats in Europe and the world. This spring, the last couple of eagle cruisers in Serbia spawned two birds in the Special Nature Reserve "Pastries of the Great Bottom". For four months, members of the Society for the Protection and Study of Birds of Serbia have taken care of these rare birds within the Pannon Eagle life project. ************ Централно обележавање Дана европке баштине у Србији 2017, под покровитељством Министарства културе и информисања, биће одржано у Кикинди у организацији Народног музеја Кикинда. ПРОГРАМ: 10.00 – 20.00 НАРОДНИ МУЗЕЈ КИКИНДА Стална поставка и радионице Изложба стена, руда минерала „Котрљајући камен“ Изложба слика др Милорада Степанова „Инспирација природом“ Изложба цртежа предшколаца „Кикиндска сова“ КИКИНДСКИ МАМУТ - КИКА Скелетни остаци кикиндског мамута пронађени су септембра 1996. године у глинокопу фабрике црепа „Тоза Марковић“. Мамут који је добио име Кика припадао је врсти Mammuthus trogontherii која је на овим просторима живела пре пола милиона година. Оригинални остаци мамута чувају се у Народном музеју у Кикинди. 10.00 – 17.00 ГРАДСКИ ТРГ „Шта једе сова“ – едукативна радионица „Павле Кенђелац – богослов и природњак“ изложба на отвореном „Пинцика“ – изложба на отвореном у једној од најлепших улица на свету Градски трг у Кикинди је највеће зимовалиште сова утина (мале ушаре) на свету. Сваке зиме на дрвећу на градском тргу борави око 500 сова, док је 2009. године оборен невероватан светски рекорд, када је у Кикинди презимило 743 сове. Највише сова на једном стаблу било је 2011. године - 145 сова! Због овог феномена, Кикинда је сваке зиме домаћин бројним орнитолозима из читавог света. 10.00 – 17.00 СУВАЧА Обилазак јединственог млина на суви погон у Србији До половине 19. века суваче су биле карактеристични млинови Панонске низије. Данас, кикиндска сувача је једини сачувани млин на суви погон у Србији. У овом млину који је изграђен 1899. године млевење житарица обављало уз помоћ коња као покретачке снаге. Од 1990. године Сувача има статус непокретног културног добра од изузетног значаја. 10.00 – 16.00 ТЕРРА Обилазак атељеа Терра у некадашњем цигларском погону TERRA је јединствена вајарска колонија у свету у којој настају монументалне скулптуре од теракоте за отворени простор. Симпозијум ТERRA одржава се од 1982. године на простору некадашњег Погона II фабрике „Тоза Марковић“. 10.00 – 16.00 МОКРИН - ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ Посета пашњацима велике дропље уз посебна вођења Западно од Мокрина налазе се „Пашњаци велике дропље“ резерват природе сврстан у прву категорију заштите. Велика дропља је највећа и најтежа птица летачица Европе. Налази се на Црвеној листи угрожених врста којима прети изумирање и законом је заштићена као природна реткост. Подручје у околини Мокрина једино је станиште ове птице у Србији и једно од ретких станишта у Европи и свету. У Специјалном резервату природе „Пашњаци велике дропље“, овог пролећа, последњи пар орлова крсташа у Србији излегао је два птића. Четири месеца чланови Друштва за заштиту и проучавање птица Србије водили су бригу о овим ретким птицама у оквиру Pannon Eagle life пројекта.

2 visitors have been on this event

Have you been there as well?

Let us know: Yes, I have or share your story with others