VODA - koristna in lepa

OŠ Otočec, Šolska cesta 20, 8222 Otočec
September 25th, 2017 - September 30th, 2017
Loading
Loading Map

Related Info

 
Through various activities of the TKD, we want to encourage pupils and citizens to increase the inclusion of content from the field of preserving the cultural and natural heritage in educational processes, both in formal and non-formal education. Two goals that we will follow in the cultural heritage week are: • to give the students the basics of recognizing, preserving and protecting the heritage, and • to teach them how, from where and from whom to obtain basic information about the heritage. Days of activities will take place in the form of technical, natural science, culture and sports. The cultural heritage week will end with another traditional charity walk around the neighborhood, and will include outsiders who know how the place has changed, developed, and students as a tourist guides that will represent sights (monuments along the water, streams, mills, areas, ponds, waterfalls, dams, wells). We will present our findings at the closing event. TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE NA OŠ OTOČEC VODA – KORISTNA IN LEPA (25. 9.–30. 9. 2017) Otočec je naselje, ki se razprostira na levem bregu reke Krke. Kot trg Šentpeter je obstajal že več stoletij, večji razvoj je doživel v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, nato pa je v 90. letih 20. stoletja prerasel v urbanizirano podeželsko naselje, postal pa je tudi pomembno turistično središče z bogato naravno in kulturno dediščino. Na OŠ Otočec se bomo učitelji in učenci v tednu kulturne dediščine pridružili skupni evropski temi, ki bo v letu 2017 posvečena vodi. Z različnimi aktivnostmi TKD želimo učence in občane spodbujati k večji vključenosti vsebin s področja ohranjanja kulturne in naravne dediščine v vzgojno-izobraževalne procese, tako v formalnem kot tudi v neformalnem izobraževanju. Dva cilja, katerima bomo sledili v tednu kulturne dediščine, sta: • učencem podati osnove prepoznavanja, spoznavanja, ohranjanja in varovanja dediščine ter • jih podučiti, kako, kje in od koga pridobiti osnovne informacije o dediščini. Na OŠ Otočec bodo dejavnosti potekale od ponedeljka, 25. septembra 2017, ko jih bomo izvajali v okviru rednega pouka in z medpredmetnim povezovanjem vsebin ter v nadaljevanju tedna v okviru različnih dnevov dejavnosti, ki bodo potekale vertikalno skozi vse razrede. Učenci bodo ob vodenju mentoric in mentorjev v šoli, s pomočjo KS Otočec, raznih društev ter zunanjih sodelavcev spoznavali in raziskovali vsa področja, ki so kakorkoli povezana z vodo. Dnevi dejavnosti bodo potekali v obliki tehniškega, naravoslovnega, kulturnega in športnega dneva. Teden kulturne dediščine se bo zaključil z dnevom šole, in sicer v soboto, 30. septembra 2017, z drugim tradicionalnim dobrodelnim pohodom po bližnji okolici in bo vključeval zunanje starejše občane, ki vedo, kako se je kraj spreminjal, razvijal, in učence kot turistične vodiče, ki bodo predstavljali znamenitosti (spomenike ob vodi, potoke, mline, zajetja, ribnike, slapove, jezove, vodnjake). Svoje ugotovitve in spoznanja bomo predstavili na zaključni prireditvi na dnevu šole oziroma na informacijskih točkah tradicionalnega pohoda po bližnji okolici in ob vodnih virih. Vsa ta spoznanja in doživetja pa bomo končno še strnili v biltenu, ki ga bomo izdelali po koncu Tedna kulturne dediščine. Vodja projekta na šoli: Melita Turk

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others