Veščina suhozidne gradnje in ohranjanje kulturne krajine

Event
Živi muzej Krasa, Slovenia
Show on the map
14 October 2023
Overview

Projekt SUHI ZID IN OHRANJANJE KULTURNE KRAJINE Za ohranjanje veščine bo
usposobljena nova generacija izvedencev suhozidne gradnje na Krasu in k
oblikovanju zaveze ohranjanja tipične kulturne krajine vključena široka
skupnost. Na izobraževanju za učitelje in vzgojitelje ter delavnicah za otroke
bodo ti spoznali gradnike in kompleksnost kulturne krajine ter ustvarjalno
sodelovali pri generiranju načinov ohranjanja. Uporabili bomo princip šola-
otroci-starši-krajani za boljše dojemanje, razumevanje in ohranjanje dediščine
v skupnosti. Z osnutkom deklaracije o kamniti suhozidni gradnji kot skupnem
ter pozivom k ohranjanju krajine, ki ga pripravijo otroci, bomo zastavili
obsežno akcijo osveščanja za spremembo upravljanja in ravnanja ter doseganja
večje zaveze lokalnih upravljalcev in lastnikov k ohranjanju. Z namenom
varovanja in oživljanja veščin in znanj suhozidne gradnje, vpisanih na UNESCO
seznam nesnovne dediščine človeštva bomo v projektu izobrazili mlajšo
generacijo izvedencev suhozidne gradnje. Ti bodo v prihodnje skrbeli za prenos
veščin in znanj na mlajše rodove, vodenje akcij obnove suhih zidov, izvedbo
izobraževanj in popularizacijo veščine. Udeleženci izobraževanja bodo
pridobili temeljito teoretično in praktično znanje. Poleg možnosti vpisa v
register nesnovne dediščine bodo osvojili potrebno znanje za pridobitev
certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije. Praktično usposabljanje bodo
izvajali nosilci suhozidne gradnje na Poligonu suhozidne gradnje v Sežani,
Lipici in Parku Škocjanske jame. Skozi izkušnje dosedanjega dela s šolami in
vrtci ter lokalnimi skupnostmi opažamo, da je potrebno posvetiti dodatno
pozornost prepoznavanju in ohranjanju kulturne krajine Krasa, katere osnovni
gradnik so suhi zidovi. S premišljeno zastavljenim sodelovanjem predstavljajo
šole in vrtci s podružnicami in enotami v ruralnem okolju pomembne centre
kulture in vrednot. V projektu bomo izvedli izobraževanje za učitelje in
vzgojitelje osnovnih šol in vrtcev na temo vrednotenja kulturne krajine in
suhih zidov ter drugih elementov gradnje na suho za tipično oblikovanost in
posledično prepoznavnost identitete Krasa: prepletanje naravnih in kulturnih
prvin, struktura prostora, ostaline, degradacije, razmerja v pokrajini,
suhozidna gradnja kot umetnost tradicije in most v prihodnost, vizualna in
doživljajska izkušnja za vrednotenje dediščine v poučevanju. Na delavnicah za
otroke kraških šol in vrtcev z obeh strani meje, ki bodo potekale v obliki
dopoldneva na gmajni, bodo udeleženci raziskovali tipične oblike, krajinske
elemente, ki izstopajo po edinstvenosti, občutili, doživljali, iskali in na
različne načine skozi ustvarjalnost evidentirali lepoto celote in detajlov.
Otroci posameznih šol bodo spoznanja strnili v dokument, ki ga bodo
predstavili lokalni samoupravi z namenom ohranjanja kulturne krajine. Ena od
delavnic v zamejstvu bo zasnovana za poučevanje slovenskih izrazov vezanih za
suhozidno gradnjo italijansko govorečih ljubiteljev veščine, ki so v
preteklosti pokazali velik interes za sodelovanje. Tako bomo s prenosom
veščine posredovali tudi vedenje o slovenski kulturi. Za vse tri triade
osnovnih šol bodo oblikovani učni listi za celostno obravnavo veščine
suhozidne gradnje in na suho grajenih elementov v pokrajini ter vrednotenje
krajine kot celote za vključevanje tematik suhozidne gradnje v obvezne učne
vsebine in celostno učenje skozi dediščino. Na posamičnih občinah na Krasu
bomo s sodelovanjem šol organizirali predstavitve pomena ohranjanja suhozidne
gradnje in kulturne krajine za upravljalce in lokalno skupnost ter različne
službe in organizacije (gozdarstvo, komunala, kmetijska svetovalna služba,
agrarne skupnosti…) S tem bomo spodbudili ohranjanje in tvorno vključevanje
suhozidnih prvin v razvojne strategije in sanacije. Poskrbeli bomo za objavo v
lokalnih medijih in s tem prispevali k širjenju pobude za ohranjanje kulturne
krajine. S predstavitvami modela pedagogike kulturne dediščine in sodelovanja
z domačini po Sloveniji (Kozjansko, Gorenjska, Pivško, dolina Soče) želimo
spodbuditi šole in vrtce po Sloveniji k poučevanju skozi dediščino in
vključevanju suhih zidov v obvezne učne vsebine ter lokalne skupnosti k
ohranjanju veščine in znanj. Z osnutkom deklaracije o gradnjah na suho kot
»skupnem« želimo lastnike suhozidnih elementov v pokrajini in druge opozarjati
na njihov izjemen pomen v odprtem prostoru kulturne krajine, ki jo s skupnimi
močmi lahko ohranjamo. Na mednarodni konferenci (Convegno SNAPS 2022) o
umetnosti suhozidne gradnje v Lericiju v Italiji je bila s strani Partnerstva
podana in z velikim odobravanjem podprta pobuda za dodatno zaščito snovne
dediščine suhih zidov in drugih gradenj na suho. Z deklaracijo želimo z
moralno zavezo dodatno zaščititi snovno dediščino gradenj na suho na lokalni
in v nadaljevanju na državni in mednarodni ravni. Zaključni strokovni posvet s
predstavitvijo rezultatov projekta je namenjen izmenjavi dobrih praks in
seznanitvi s pozivom k ohranjanju kulturne krajine Krasa, ki ga pripravijo
otroci ter pobudo za zaščito snovne suhozidne gradnje kot skupnem v obliki
osnutka deklaracije v mednarodnem merilu. Nosilec: Zavod za celostni razvoj
Anima Mundi, Sežana Partnerji: Partnerstvo kraške suhozidne gradnje, Javni
zavod Park Škocjanske jame, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.,
Kobilarna Lipica d.o.o.

Address
Živi muzej Krasa, Slovenia

45.7000352, 13.8707113