Veščina suhozidne gradnje in ohranjanje kulturne krajine

Event
Živi muzej Krasa, Slovenia
Show on the map
14 October 2023
14 Oct 2023
Overview

Projekt SUHI ZID IN OHRANJANJE KULTURNE KRAJINE Za ohranjanje veščine bo usposobljena nova generacija izvedencev suhozidne gradnje na Krasu in k oblikovanju zaveze ohranjanja tipične kulturne krajine vključena široka skupnost. Na izobraževanju za učitelje in vzgojitelje ter delavnicah za otroke bodo ti spoznali gradnike in kompleksnost kulturne krajine ter ustvarjalno sodelovali pri generiranju načinov ohranjanja. Uporabili bomo princip šola-otroci-starši-krajani za boljše dojemanje, razumevanje in ohranjanje dediščine v skupnosti. Z osnutkom deklaracije o kamniti suhozidni gradnji kot skupnem ter pozivom k ohranjanju krajine, ki ga pripravijo otroci, bomo zastavili obsežno akcijo osveščanja za spremembo upravljanja in ravnanja ter doseganja večje zaveze lokalnih upravljalcev in lastnikov k ohranjanju. Z namenom varovanja in oživljanja veščin in znanj suhozidne gradnje, vpisanih na UNESCO seznam nesnovne dediščine človeštva bomo v projektu izobrazili mlajšo generacijo izvedencev suhozidne gradnje. Ti bodo v prihodnje skrbeli za prenos veščin in znanj na mlajše rodove, vodenje akcij obnove suhih zidov, izvedbo izobraževanj in popularizacijo veščine. Udeleženci izobraževanja bodo pridobili temeljito teoretično in praktično znanje. Poleg možnosti vpisa v register nesnovne dediščine bodo osvojili potrebno znanje za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije. Praktično usposabljanje bodo izvajali nosilci suhozidne gradnje na Poligonu suhozidne gradnje v Sežani, Lipici in Parku Škocjanske jame. Skozi izkušnje dosedanjega dela s šolami in vrtci ter lokalnimi skupnostmi opažamo, da je potrebno posvetiti dodatno pozornost prepoznavanju in ohranjanju kulturne krajine Krasa, katere osnovni gradnik so suhi zidovi. S premišljeno zastavljenim sodelovanjem predstavljajo šole in vrtci s podružnicami in enotami v ruralnem okolju pomembne centre kulture in vrednot. V projektu bomo izvedli izobraževanje za učitelje in vzgojitelje osnovnih šol in vrtcev na temo vrednotenja kulturne krajine in suhih zidov ter drugih elementov gradnje na suho za tipično oblikovanost in posledično prepoznavnost identitete Krasa: prepletanje naravnih in kulturnih prvin, struktura prostora, ostaline, degradacije, razmerja v pokrajini, suhozidna gradnja kot umetnost tradicije in most v prihodnost, vizualna in doživljajska izkušnja za vrednotenje dediščine v poučevanju. Na delavnicah za otroke kraških šol in vrtcev z obeh strani meje, ki bodo potekale v obliki dopoldneva na gmajni, bodo udeleženci raziskovali tipične oblike, krajinske elemente, ki izstopajo po edinstvenosti, občutili, doživljali, iskali in na različne načine skozi ustvarjalnost evidentirali lepoto celote in detajlov. Otroci posameznih šol bodo spoznanja strnili v dokument, ki ga bodo predstavili lokalni samoupravi z namenom ohranjanja kulturne krajine. Ena od delavnic v zamejstvu bo zasnovana za poučevanje slovenskih izrazov vezanih za suhozidno gradnjo italijansko govorečih ljubiteljev veščine, ki so v preteklosti pokazali velik interes za sodelovanje. Tako bomo s prenosom veščine posredovali tudi vedenje o slovenski kulturi. Za vse tri triade osnovnih šol bodo oblikovani učni listi za celostno obravnavo veščine suhozidne gradnje in na suho grajenih elementov v pokrajini ter vrednotenje krajine kot celote za vključevanje tematik suhozidne gradnje v obvezne učne vsebine in celostno učenje skozi dediščino. Na posamičnih občinah na Krasu bomo s sodelovanjem šol organizirali predstavitve pomena ohranjanja suhozidne gradnje in kulturne krajine za upravljalce in lokalno skupnost ter različne službe in organizacije (gozdarstvo, komunala, kmetijska svetovalna služba, agrarne skupnosti…) S tem bomo spodbudili ohranjanje in tvorno vključevanje suhozidnih prvin v razvojne strategije in sanacije. Poskrbeli bomo za objavo v lokalnih medijih in s tem prispevali k širjenju pobude za ohranjanje kulturne krajine. S predstavitvami modela pedagogike kulturne dediščine in sodelovanja z domačini po Sloveniji (Kozjansko, Gorenjska, Pivško, dolina Soče) želimo spodbuditi šole in vrtce po Sloveniji k poučevanju skozi dediščino in vključevanju suhih zidov v obvezne učne vsebine ter lokalne skupnosti k ohranjanju veščine in znanj. Z osnutkom deklaracije o gradnjah na suho kot »skupnem« želimo lastnike suhozidnih elementov v pokrajini in druge opozarjati na njihov izjemen pomen v odprtem prostoru kulturne krajine, ki jo s skupnimi močmi lahko ohranjamo. Na mednarodni konferenci (Convegno SNAPS 2022) o umetnosti suhozidne gradnje v Lericiju v Italiji je bila s strani Partnerstva podana in z velikim odobravanjem podprta pobuda za dodatno zaščito snovne dediščine suhih zidov in drugih gradenj na suho. Z deklaracijo želimo z moralno zavezo dodatno zaščititi snovno dediščino gradenj na suho na lokalni in v nadaljevanju na državni in mednarodni ravni. Zaključni strokovni posvet s predstavitvijo rezultatov projekta je namenjen izmenjavi dobrih praks in seznanitvi s pozivom k ohranjanju kulturne krajine Krasa, ki ga pripravijo otroci ter pobudo za zaščito snovne suhozidne gradnje kot skupnem v obliki osnutka deklaracije v mednarodnem merilu. Nosilec: Zavod za celostni razvoj Anima Mundi, Sežana Partnerji: Partnerstvo kraške suhozidne gradnje, Javni zavod Park Škocjanske jame, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o., Kobilarna Lipica d.o.o.

Address
Živi muzej Krasa, Slovenia

45.698799, 13.8700086