POETRY IS A BRIDGE BETWEEN THE CENTURIES / ПОЕЗІЯ - МІСТОК МІЖ СТОЛІТТЯМИ

Makers Story
Year
2019
Storyteller
Participants
Share:
Overview
ПОЕЗІЯ - МІСТОК МІЖ СТОЛІТТЯМИ Щодня ми пізнаємо щось нове. Ми вивчаємо історію, відвідуємо музеї і відкриваємо досі невідомі експонати, але з – поміж усіх них, є один живий, який об’єднує різні культури, національності і країни. Це – європейська культурна спадщина; це щось більше, аніж руїни колись могутнього Парфенону й музейні експонати, прикриті завісою часу. З – поміж багатьох країн світу важко визначити найкращу, найбільш культурну країну з різною культурною спадщиною, проте все ж є така – Україна. Слава про неї гриміла на весь світ. Ще здавна нашу державу оздоблювали чарівні візерунки культурної спадщини Європи. Відомі митці України перекладали європейські твори, вивчали історію народів світу, будували бібліотеки, а ще, європейські готичні і романтичні будівлі перетворилися на славні бойові мури, а саме на Запорізьку Січ. Спадщина України є унікальною, адже де ще ти почуєш розповіді землі про звитяжні бої відчайдушних козаків, які захищали і боронили межі України і Європи. Одяг українських лицарів поєднував у собі моду різних держав: короткий жупан, поверх якого вдягнена міцна кольчуга, як у воїнів Європи, татарський лук і шабля. Ну і звичайно, таємничий острів Хортиця. Це місце відоме нам, як колиска війська запорізького (звідки пішли видатні козаки: Богдан Хмельницький, Дмитро Вишневецький, Самійло Кішка та Іван Сірко), символ свободи і військової доблесті. Варто лише згадати про козацьку історію, як перед тобою постають видатні картини І. Рєпіна й Ю. Брандта, історичний твір Тарас Бульба і мужні лицарі у шароварах, що летять ясними соколами над вічним степом. Українська спадщина є частиною культури фольклору, етнічності та ідентичності історії Європи. Славна козацька фортеця, що поєднала в собі різні європейські архітектурні стилі, дерев’яні церкви з витончено – вирізьбленими візерунками, оздоблені іконописами європейських митців. Культурна спадщина України є важливою складовою, без якої культурна спадщина Європи не є чимось особливим. Отож, культурна спадщина різних країн формує спільну Європу. Це щось більше, аніж музейні експонати, виставки, укази, циркуляри і договори. Це щось вічне, живе, яке міцніє і розвивається в наших серцях. Не вистачить і століть, щоб описати красу різноманіття культурної спадщини Європи, проте вірші промовлять все самі. Актуальні теми любові до батьківщини («Козацька фортеця», «Українські лицарі»), підіймаються простою зрозумілою дитячою мовою, а поезія стає своєрідним містком між століттями. Червоною ниткою крізь вірші проходить думка про те, що тільки пам’ятаючи й поважаючи історичне, культурне минуле своєї країни, можна гідно жити в сьогоденні. POETRY IS A BRIDGE BETWEEN THE CENTURIES We learn something new every day. We study history, attend museums and discover unknown exhibits, but among them all there is a living one which unites different cultures, nationalities and countries. It is the European cultural heritage, it is more than ruins of the once powerful Parthenon and museum exhibits covered by the curtain of time. It is difficult to distinguish the best and the most cultural country with a diverse cultural heritage among numerous countries of the world. However, Ukraine can be proven to take the priority over others. Its fame spread far and wide. Long ago our country was decorated by ornaments form the European cultural heritage. Famous Ukrainian masters translated European works, studied world’s history, founded libraries, moreover, European Gothic and romantic structures transformed into glorious war walls, that is the Zaporizhzian Sich. The Ukrainian heritage is unique since it includes stories about victorious battles of brave cossacks who defended boundaries of Ukraine and Europe. The clothes of Ukrainian knights combined a fashion of different countries: a short zhupan, above which a hard chain mail is worn, what is traced in clothes of the European warriors, a Tatar bow and a sabre. Khortytsya Island is legendary as well. This place is known as a cradle of the Army of Zaporizhya (it is where such famous Cossacks as Bohdan Khmelnitsky, Samiylo Kishka and Ivan Sirko came from), a symbol of freedom and military courage. The Cossacks’ history is glorified in paintings of I. Repin, Yu. Brandt and the historical work “Taras Bulba” and is associated with brave knights in sharovary, who are eagles flying above the eternal steppe. The Ukrainian heritage is viewed as a part of culture, folklore, ethnicity and identity of Europe’s history. A glorious cossacks’ fortress unites Europe’s different architectural styles, wooden churches with delicate carved ornaments are decorated with icon writing of European artists. The Ukrainian cultural heritage is an important component without which the European cultural heritage is not peculiar and complete. Therefore, cultural heritage of different countries composes the European cultural heritage. It is something more than exhibits, exhibitions, orders, circulars and agreements. It is something eternal, living, that gets stronger and is developing in our hearts. Centuries are not enough to describe the beauty of diversity of the European cultural heritage, however poems will say much. Topical issues of love to Motherland (“Ukrainian Knights”, “A Cossacks’ Fortress”) are written in a child’s language easy to understand, and the poetry becomes a bridge between the centuries. Throughout the poems the emphasis is given to the idea that remembering and respecting the past it is possible to live with dignity in the present.