Virpominen - New Yorkin Suomi-koulun Lumihevoset-ryhmä

Awarded
Récit des acteurs
Pays
Finland
Année
2022
Mentor
Saramaria Lehto-Salhoobi
(New Yorkin Suomi-koulu)
Participants
Iiris
Edith
Erik
Kian
Milo
Hanna
Liah
Lukas
Thomas
Edith
New Yorkin Suomi-koulu, Lumihevoset
Share:
Vue d'ensemble

Suomalaista kulttuuriperintöä vaalimassa New Yorkin Suomi-koulussa

New Yorkin Suomi-koulu on toiminut jo yli 20 vuoden ajan tukien pohjois-amerikkalaisessa suurkaupungissa asuvien suomalaistaustaisten lasten suomen kielen ja suomalaisen kulttuuriperinnön oppimista ja ylläpitoa. Koulussamme on sekä oppilaita, jotka asuvat vakituisesti New Yorkin metropolialueella ja joille suomi on toinen tai kolmas kieli, että oppilaita, jotka asuvat täällä perheineen väliaikaisesti ja joiden äidinkieli on suomi.

Käytämme opetuksemme suunnittelun tukena Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta, joka tuli voimaan 1.8.2015. Koulumme tehtävänä on ylläpitää sukujuuriltaan suomalaisten lasten kielitaitoa ja tukea kotona annettavaa kielen opetusta. Opetuksen lähtökohtana on suomalainen kulttuuri-identiteetti. Koulun ryhmät on jaettu lasten ikien sekä heidän kielitaitotasonsa mukaan. Lukukaudella 2022-23 koulun ryhmät on kaikki nimetty lumiteeman mukaan.

Eri ikäryhmien kanssa kulttuuriin tutustutaan kirjallisuuden, musiikin, käsitöiden ja askartelun sekä juhlapyhien viettämisen muodossa. Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuun valmistautuessa perehdyimmekin pienten kouluikäisten Lumihevoset-ryhmän kanssa suomalaiseen kulttuuriperintöön suomalaisten satujen, laulujen, leikkien sekä kulttuuriin vahvasti liittyvien esineiden kautta. 

Lapset kokivat erityisesti erilaiset suomalaiset juhlaperinteet tärkeiksi, ja he valitsivat kilpailutyön aiheeksi pääsiäisen virpomisperinteen. He kokivat sen merkittäväksi ja mieluisaksi siihen liittyvän askartelun, naamioitumisen sekä virpomislorun vuoksi. Muutama lapsista oli joskus käynyt virpomassa Suomessa. Suurin osa oli tutustunut perinteeseen ja päässyt toteuttamaan sitä Suomi-koulussa aiempina vuosina. Se, että perinne tuntui myös viimeksi mainituille lapsille vahvasti merkitykselliseltä, osoittaa, miten tärkeää suomalaisen kulttuuriperinnön välittäminen on täällä toisella mantereella. Lapset löysivät virpomisesta yhteyden paikalliseen Halloweeniin liittyvään Trick or treat -perinteeseen. 

Yhdessä tekeminen ja jokaisen lapsen omanlaisen virpomisoksan ja kasvomaalauksen toteuttaminen jätti tilaa yksilölliselle ilmaisulle ja hauskanpidolle. Toiminta oli motivoivaa ja hauskaa - jopa myöhään syksyllä, kaukana pääsiäisestä sekä ilman palkkaa, jota virpomislorussa pyydetään.  

 

New Yorkin Suomi-koulu, Lumihevoset-ryhmä

 

Oppilaat:

Iiris Niemi
Edith Niemi
Erik Ilmonen
Kian Jonaidi
Milo Jonaidi
Hanna Heyman
Liah Perkins
Lukas Okser
Thomas Okser

Opettajat:

Saramaria Lehto-Salhoobi
Eeppi Ursin
Heli Makkonen


Kuvaus ja editointi:
Valev Laube

 

Upholding Finnish Cultural Heritage at the Finnish School of New York

The Finnish school of New York has been operating for over 20 years, supporting the learning and maintenance of the Finnish language and Finnish cultural heritage of Finnish children living in the North American metropolis. Our school has both pupils who live permanently in the New York metropolitan area and for whom Finnish is the second or third language, and pupils who live here temporarily with their families and whose mother tongue is Finnish.

We use the curriculum recommendation for Finnish schools, which came into effect on 1 August 2015, to support the planning of our education. Our school aims at maintaining the language skills of Finnish children in their family roots and supporting language teaching at home. The starting point for teaching is the Finnish cultural identity. The school groups are divided according to the age of the children and their language skills. During the semester 2022-2023, all school groups have been named according to a snow theme.

The different age groups learn about culture in the form of literature, music and crafts as well as celebrations. When preparing for the cultural Heritage-makers competition, The Lumihevoset (Snow horses) group learned about Finnish cultural heritage through fairytales, songs, plays and items that strongly relate to culture.

Children felt that different Finnish festive traditions are very important, and they chose “virpominen”, an Easter tradition, as the subject of their contest entry. They find this tradition significant and enjoyable because of the related crafting, dressing up and the traditional rhyme. A few of the children had done “virpominen” in Finland. Most had familiarised themselves with the tradition and been able to implement it at the Finnish school in previous years. The fact that the tradition also was  very important to the latter children shows how important conveying Finnish cultural heritage is here on another continent. Children found a connection between “virpominen” and the local Trick-or-treating, a traditional Halloween custom.

Doing things together and carrying out each child’s own decorated twigs and face painting left room for individual expression and having fun. Making the entry was motivating and fun – even late in the autumn, far from Easter and without the treats requested in the rhyme (I wave a twig for a fresh and healthy year ahead; a twig for you, a treat for me!).

The Finnish school of New York, Lumihevoset (Snow horses) Group

 

Pupils:
Iiris Niemi
Edith Niemi
Erik Ilmonen
Kian Jonaidi
Milo Jonaidi
Hanna Heyman
Liah Perkins
Lukas Okser
Thomas Okser

 

Teachers:
Saramaria Lehto-Salhoobi
Eeppi Ursin
Heli Makkonen

Video description and editing:
Valev Laube